Ana SayfaYönetimHaberlerEtkinliklerYapılacaklarFoto GaleriTüzükHakkımızdaİletişim


T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GIDA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ
I. Topluluğun Adı
Madde 1: Topluluğun adı"Gıda Topluluğu"dur. Topluluk MEÜ. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur ve çalışmalarını aynı daireye bağlı olarak sürdürmektedir.
II. Topluluğun Amacı ve Etkinlikleri
Topluluğun Amacı
Madde 2: Topluluğun amacı, başta MEÜ. Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mesleki gelişmelerine yardımcı olunması, donanımlı bir mühendis olarak mezun olmalarına katkıda bulunulması, bu bölüm ile diğer bölümlerde ve üniversitelerde okuyan öğrenciler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi, işbirliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve "Gıda" bilincini yaymaktır. Bu işbirliği çerçevesinde öğrencilerin kendilerini sosyal ve kültürel olarak geliştirmeleri sağlanırken, Türkiye, Avrupa ve Dünya'daki oluşumlardan haberdar olup buna katkıda bulunma fikri topluluğun hedefleri arasındadır.
Topluluğun Etkinlikleri
Madde 3: Topluluk, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için amacı ile ilgili olmak kaydıyla: a- Konferans, sempozyum, kurs, seminer, panel ve benzeri toplantılar ile geziler düzenleyebilir, sergiler açabilir. b- Düzenlenmiş bilimsel toplantılara katılabilir, tebliğ ve rapor hazırlayıp sunabilir. c- Yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir. d- İlgili meslek odası ile birlikte ortak aktiviteler düzenleyebilir. e- Gerekli izinlerin alınması koşuluyla yurtdışındaki benzer amaç ve niteliklere sahip kuruluşlara katılabilir, bunlarla ilişkide ya da işbirliğinde bulunabilir. f- Uluslararası öğrenci ve gençlik değişimleri düzenleyebilir. g- İhtiyaç sahibi veya başarılı öğrencilere burs sağlanması amacı ile çalışmalar yürütebilir. h- Sosyal, kültürel, bilimsel ve akademik projeler hazırlayabilir, bu projeler ile fonlara başvurabilir ve uygulayabilir. ı- Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapabilir.
III. Üyelik
Üyelik Koşulları Madde 4: Topluluğun amaçları doğrultusunda çalışmak isteyen tüm üniversite öğrencileri topluluğa üye olabilir.
Üyeliğe Kabul Madde 5: Üye kayıtları her akademik dönem başında yürütme kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. Doğal Üye olmak için topluluk tüzüğünü okuyup kabul etmek ve topluluk üyelik formunu doldurmak yeterlidir. Üç çeşit üyelik vardır.
Üye Statüleri:
- Doğal Üye:
Doğal Üyeler Genel Kurula gözlemci olarak katılabilir, Divan Başkanının izniyle tartışmalarda fikir belirtebilir, yazılı teklif verebilirler. Ancak Genel Kurul oylamalarına katılamazlar. Seçme ve seçilme hakları yoktur.
- Etkin Üye:
Etkin Üye olabilmek için  topluluk çalışmalarında aktif olarak görev almış olmak ve yıllık topluluk iç eğitimlerini almış olmak gereklidir. Aktiflik kriterleri Yürütme Kurulu tarafından, olağan genel kurulu takip eden üç hafta içinde belirlenir ve topluluğa duyurulur. Bu kriterleri yerine getiren üyeler, takip eden ilk akademik yıl başında etkin üyeliğe hak kazanırlar. Yürütme kurulu etkin üyeliğe hak kazananları üyelik yenileme tarihine kadar ilan eder. Üyelik yenileme süresi iki haftadan az olmamalıdır. Etkin üyeliğin aktif hale gelmesi için üyelik yenileme tarihinin sonuna kadar, takip eden akademik yıl içinde etkin üyelik sorumluluklarını yerine getireceklerine dair bir dilekçe ile yürütme kuruluna başvurmaları gerekir.
-Onur Üyesi:
Yürütme Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun 2/3 oy çoğunluğu kararıyla an az iki yıl Etkin Üye olarak bulunmuş üyelerden seçilir. Onur Üyeleri aynı zamanda Etkin Üyelik haklarına da sahiptir.
Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Madde 6:

Topluluk üyeleri madde 5'te belirtilen haklara sahiptirler. Her üyenin Genel Kurulda asaleten kullanabileceği bir oy hakkı vardır. Topluluk üyeleri, tüzüğe aykırı davranmamak ve nedensiz olarak topluluk etkinliklerinde görev almaktan kaçınmamak yükümlülüğü altındadırlar. Her Doğal ve Etkin Üye her kayıt döneminde üyeliğini yenilemek durumundadır. Üyeliğin Kendiliğinden veya Ayrılma Yolu ile Sona Ermesi
Madde 7: Topluluk üyeliği ölüm veya yürütme kuruluna sunulan yazılı istifa ile sona erer. Üye kayıt dönemlerinde üye kaydını yenilemeyen üyeler topluluktan ayrılmış kabul edilir.
Statü Değişikliği
Madde 8: Son bir yıl içerisinde etkin üyelik kriterlerini yerine getiremeyen Etkin Üyelerin üyelikleri doğal üyeliğe dönüşür. Onur Üyeleri ancak Genel Kurulda 2/3 çoğunlukla alınacak kararla onur üyeliklerini kaybederler.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 9: Denetleme Kurulu, topluluğun çalışmalarını ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen kişiler hakkında soruşturma açar. Altı ay uzaklaştırma cezasından daha ağır bir ceza ya da üyelikten çıkarılma gerekli görülürse üç hafta içinde olağanüstü genel kurul toplanır. Altı ay uzaklaştırma cezasından daha ağır bir ceza ya da üyelikten çıkarılma sadece Genel Kurul salt çoğunluğuyla gerçekleşir. Üyelikten çıkarılan kişiler üyeliklerini ancak yeni bir Genel Kurulda alınacak salt çoğunluk kararıyla yenileyebilirler.
IV. Organlar
Madde 10: Topluluğun yetkili ve görevli organları Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu ve Mali Kuruldur. Tüm organlar en üst organ olan Genel Kurul adına çalışmalarını gerçekleştirir ve tüm organlar Genel Kurula karşı sorumludur.
A. Genel Kurul
Toplanma Zamanı ve Toplantı Yeter Sayısı
Madde 11: Genel Kurul her yıl ekim veya kasım ayı içerisinde yürütme kurulunun belirleyeceği bir tarihte toplanır. Genel Kurul açılışında toplantıda bulunması gereken üye sayısı, en az etkin üye sayısının yarısının bir fazlasıdır. Oturumların açılışında çoğunluk aranmaz. Eğer; genel kurul açılışı için yeter sayı sağlanamazsa yapılacak olan ikinci toplantıda bulunması gereken etkin üye sayısı yürütme kurulu ve denetleme kurulu üye sayıları toplamının iki katının bir fazlasıdır.
Genel Kurula Çağrı Yöntemi ve Genel Kurulun Ertelenmesi
Madde 12: Genel Kurul, toplantıya Yürütme Kurulu tarafından en az üç hafta önceden günü, saati, yeri ve gündemi, etkin üye listesiyle beraber topluluk odasındaki panoda ilan edilmek suretiyle çağırılır. Bu çağrı Genel Kurulun herhangi bir sebeple ertelenmesi durumunda yeni Genel kurulun yeri ve zamanı bilgisini içermelidir. Genel Kurul yeterli çoğunluk sağlanamaması durumuyla ertelenirse madde 11 hükümleri uygulanır. Ancak başka bir sebeple ertelenirse toplantıda bulunması gereken üye sayısı en az, toplam Etkin Üye sayısının yarısının bir fazlasıdır. Her iki durumda da ilk ve ikinci Genel Kurul toplantısı arasındaki zaman bir haftadan az, üç haftadan çok olamaz. Genel Kurul en fazla bir defa ertelenebilir.
Genel Kurul Toplantı Yöntemi ve Gündemi
Madde 13: Genel Kurul toplantısı çağrı ilanında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanan hazırlar cetveline göre toplantı karar ve yeter sayıları bir tutanakla tespit edilir. Denetleme Kurulundan bir üye toplanan Genel Kurulu açar ve yeni Başkanlık Divanı seçilene kadar Genel Kurula başkanlık eder. Genel Kurul Başkanlık Divanını seçer. Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Yazmanlar tarafından düzenlenen ve Başkanlık Divanı tarafından imzalanan toplantı tutanağı, diğer belgelerle birlikte toplantı sonunda Yürütme Kuruluna teslim edilir. Toplantıda sadece gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan Etkin Üyelerin 1/10 'u tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Olağan Genel Kurul gündeminde Madde 15 a, c, d ve e fıkralarının bulunması zorunludur.
Oylama ve Karar Yeter Sayısı
Madde 14: Oylamalar gizli oylama yöntemiyle yapılır. Ancak salt çoğunluk kararıyla seçim dışı oylamalar açık oylama ile yapılabilir. Genel Kurulda kararlar tüzükte aksi belirtilmedikçe oturumda bulunan etkin üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 15: Aşağıda belirtilen konular sadece Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanılır.
a) Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu ve Mali Kurul seçimleri
b) Tüzük değişiklikleri
c) Yürütme, Denetleme ve Mali Kurul raporları
d) Yürütme Kurulunun aklanması
e) Bütçe oylanması
f) Topluluğun fesih görüşmeleri
Bunların dışındaki konular Genel Kurul gündemine Genel Kurulda hazır bulunan Etkin Üyelerin 1/10' unun teklifiyle eklenebilir.
Olağanüstü Genel Kurul
Madde 16: Olağanüstü Genel Kurul ilgili maddeler uyarınca veya Yürütme Kurulu kararı ya da Etkin Üyelerin 1/4'ünün yazılı isteği üzerine Yürütme Kurulu tarafından istem tarihinden en az bir, en çok üç hafta içinde olağanüstü olarak toplantıya çağırılır. 17. Madde uyarınca Yürütme Kurulunun karar alamayacak duruma düşmesi halinde Olağanüstü Genel Kurul Denetleme Kurulunca toplantıya çağrılır. Bu toplantının çağrı ve toplantı yöntemi 12. ve 13. maddeler gereğince uygulanır.
B. Yürütme Kurulu Oluşumu
Madde 17: Yürütme Kurulu, Başkan, Genel Sekreter, Sayman, Halkla İlişkiler Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusundan oluşur. Yürütme Kurulu, her Olağan Genel Kuruldan bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, adaylar arasından en çok oyu alan beş üyeden oluşur. Üç Yürütme Kurulu üyeliği boşalırsa, boşalan Yürütme Kurulu üyelikleri için Denetleme Kurulu tarafından seçim gündemli Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılır. Yürütme Kurulu Başkanı seçilen Yürütme Kurulu üyeleri arasından Genel Kurulca seçilir. Başkanlık dışındaki görevler için görev dağılımını Yürütme Kurulu ilk toplantısında belirler. Yürütme Kurulu üyeliğine adaylıklar Genel Kurulda Başkanlık Divanına yazılı olarak bildirilir. Bir Etkin Üye Yürütme Kurulunda en fazla iki akademik yıl görev alabilir.
Yürütme Kurulunun Çalışma Yöntemi
Madde 18: Yürütme kurulu toplantısında kararlar Genel Sekreter tarafından bir tutanakla tespit edilip topluluk üyelerine duyurulur. Toplantıda en az üç Yürütme Kurulu üyesinin bulunması gerekir. Toplantıda Yürütme Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamalarında oyların eşit çıkması durumunda Başkan ikinci oylamayı yaptırır. Oyların yine eşit çıkması durumunda Başkanın oyu belirleyicidir. Yukarıdaki hükümler saklı kalmak üzere Yürütme Kurulu çalışma yöntemi yönetmelikle belirlenir. Yürütme Kurulunun işleyişini engelleyen Yürütme Kurulu üyesi hakkında Denetleme Kurulu Yürütme Kurulu başvurusu sonucu soruşturma başlatabilir.
Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 19:
a) Yürütme Kurulu topluluğun amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilen tüm çalışmalarda yetkili olan organdır.
b) Genel Kurul adına yürütmeyi yapar.
c) Tüzük ile kendisine verilen görevleri yerine getirir.
d) Mali Rapor ve Bütçeyi Genel Kurula sunar. Mali Rapor ve Bütçe sunmayan Yürütme Kurulu, Genel Kurulda aklanmaz ve hakkında Denetleme Kurulunca gerekli işlem yapılır.
e) En az üç üye tarafından verilen yönetmelik önergelerini görüşür ve karara bağlar.
f) Topluluk içi eğitim çalışmalarını düzenler ve herkesin bu çalışmalardan faydalanmasını sağlar.
g) Çalışma grupları ile ilgili madde 31 hükümlerini yerine getirir.
h) Proje grupları ile ilgili madde 32 hükümlerini yerine getirir.
i) Yürütme Kurulunca yapılması gereken resmi yazışmaları onaylar.
j) Başkanın görevden ayrılması durumunda Yürütme Kurulu üyeleri içlerinden birini başkan vekili olarak seçer.
k) Yürütme Kurulunun her türlü eylem ve işlemi Denetleme Kurulu denetimine tabidir.
l) Tüm Yürütme Kurulu üyeleri tüzükte belirtilen görevlerine ek olarak Yürütme Kurulunun belirleyeceği diğer görevleri de yerine getirir.
m) Yürütme Kurulu topluluğun işleyişi ile ilgili konularda soyut ve genel kuralları yönetmelikler haline getirmek üzere komisyonlar kurar ve bu komisyonların hazırlamış olduğu yönetmelikleri yürürlüğe koyar.
n) Yürütme Kurulu mayıs ayı içerisinde haftalık toplantıda 6 aylık aktivite raporu sunar.
Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 20: Topluluğu yürütme organı adına dışarıda temsil eder. Topluluğun yasal işlemlerini yürütür. Yürütme Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar. Topluluğun mali yetkilerini Sayman ile ortak paylaşır.
Saymanın Görev ve Yetkileri
Madde 21: Topluluğun mali yetkilerini Başkan ile ortak olarak paylaşır. Topluluğun tüm varlıklarından sorumludur. Demirbaş Defterini ve Mali Kayıt Defterini tutar. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına her yıl sunulan yıllık bütçeyi ve aktivite raporunu hazırlayarak, Yürütme Kurulunun onayına sunar. Genel Kurulda sunulacak olan Mali Raporu Yürütme Kurulu adına hazırlar ve Genel Kurulda sunar.
Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri
Madde 22: Üye giriş ve çıkış prosedürünün uygulanmasından sorumludur. Üye kayıt defterini tutar. Evrakların arşivlenmesinden ve bilgisayar ortamına geçirilmesinden sorumludur. Yürütme Kuruluyla ilgili resmi yazışmaları hazırlar. Topluluk elektronik posta adresinin takibinden sorumludur. Yürütme Kurulu toplantı tutanaklarını hazırlar ve topluluk üyelerine bildirir. Karar defterini tutar. Genel Kurul toplantı hazırlıklarından sorumludur.
Halkla İlişkilerden Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi Görev ve Yetkileri
Madde 23: Topluluk adına tanıtım etkinliklerinden sorumludur. Medya kuruluşlarıyla ilişkiye geçerek topluluk etkinliklerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımından sorumludur.
Dış İlişkilerden Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi Görev ve Yetkileri
Madde 24: Topluluğun faaliyetlerini destekleyecek mali çalışmalar yapar. Sponsorluk dosyası hazırlar.
C. Çalışma Grupları
Madde 25: En az üç üyenin Yürütme Kuruluna Çalışma Grupları Yönetmeliği uyarınca yazılı başvuruda bulunması ve Etkinlik Raporunu iletmesi sonucu Yürütme Kurulu onayıyla kurulur. Yürütme Kurulu Çalışma Grubunun kurulmasına oybirliğiyle karar alır ve kararını iki hafta içerisinde bildirir. Çalışma Grubu kuruluşundan sonraki iki hafta içerisinde işbölümü yapar ve Çalışma Grubu adına Yürütme Kuruluna karşı sorumlu olacak kişiyi belirler. Belirlenen kişi aynı zamanda grubun Koordinatörü olur. Çalışma Grubu toplantı tutanakları bir hafta içinde Yürütme Kuruluna sunulur. Çalışma gruplarının çalışma yöntemi Yürütme Kurulunun yürürlüğe koyacağı yönetmelikle belirlenir.
D. Proje Grupları
Madde 26: En az üç üyenin Yürütme Kuruluna Proje Grupları Yönetmeliği uyarınca yazılı başvuruda bulunması ve Etkinlik Raporunu iletmesi sonucu Yürütme Kurulu onayıyla kurulur. Yürütme Kurulu Proje Grubunun kurulmasına oybirliğiyle karar alır ve kararını bir hafta içerisinde bildirir. Proje Grubu kuruluşundan sonraki iki hafta içerisinde işbölümü yapar ve Proje Grubu adına Yürütme Kuruluna karşı sorumlu olacak kişiyi belirler. Proje Grubunun çalışma yöntemi YK'nın yürürlüğe koyacağı yönetmelikle belirlenir
E. Denetleme Kurulu
Madde 27: Denetleme Kurulu toplulukta en az bir yıl etkin üyelik yapmış üyeler arasından Genel Kurulca seçilir. Üç üyeden oluşur. Denetleme Kurulu topluluğun en üst denetleme organıdır. Tüm idari eylem ve işlemleri ve Genel Konsey kararlarının ve topluluk çalışmalarının tüzüğe uygunluğunu denetler. Tüm idari eylem ve işlemlerin ve Konsey kararlarının üyelerin haklarını ihlal etmemesini sağlar. En az ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını duyurarak, arşivlenmek üzere Genel Sekretere iletir. Tüm topluluk üyeleri ve organları haklarının korunması için Denetleme Kuruluna başvurabilir ve Denetleme Kurulu ancak başvuru sonucu soruşturma açabilir. Denetleme Kurulu uyarı, kınama, bir kısım üyelik haklarından mahrumiyet veya altı ayı geçmemek üzere uzaklaştırma cezası verebilir. Daha ağır cezalar madde 9 hükümlerince uygulanır. Denetleme Kurulunun karar alabilmesi için karar lehinde iki oy gerekir. Cezaya yönelik kararlar oybirliğiyle alınır. Denetleme Kurulu kararları kesindir. Denetleme Kurulu Genel Kurula çalışmaları ile ilgili rapor sunar.
Madde 28: Denetleme Kurulu üyeliğine adaylıklar Genel Kurulda Başkanlık Divanına yazılı olarak bildirilir. Denetleme Kurulu üyeliklerinden ikisinin boşalması durumunda Olağanüstü Genel Kurulda boşalan üyelikler için seçim yapılır. Bir Etkin Üye Denetleme Kurulunda en fazla iki akademik yıl görev alabilir.
F. Jüri Sistemi
Jüri Seçimi:
Madde 29: Jüri, üyelerle ilgili disiplin soruşturmalarında soruşturma dilekçesinde belirtilen iddiaların doğru ya da yalnış olduğuna karar verir. Jüri üyeleri YK Başkanı tarafından Denetleme Kurulu üyelerinin gözetiminde tüm üyelerin katılımına açık olan bir toplantıda etkin üyeler arasından çekilecek kura ile belirlenir. İlgili soruşturmada tarafsız olamayacağını düşünen etkin üye, soruşturma ile ilgili kura öncesinde kuraya katılmak istemediğini belirten gerekçeli dilekçesini Denetleme Kuruluna verir. Dilekçe kura öncesinde DK'ca okunarak açıklanır.
Jüri Çalışma Şekli:
Madde 30: Soruşturmayı Denetleme Kurulu yürütür. Jüri soruşturmaya müdahale edemez. Bir toplantıya katılamayan asil üye, asil üyelikten yedek üyeliğe düşer; yedek üye de tüm toplantılara katılmışsa kurada belirlenen yedek üye asil üye olarak toplantılara katılır. Bir toplantıya katılmayan yedek üyenin statüsü değişmez. Yedek veya asil bir üye ikinci defa ilgili soruşturmanın yapıldığı oturuma katılmazsa, etkin üyeliğini bir yıl süreyle kaybeder. Soruşturmada taraf olan etkin üyeler jüriye giremez. Soruşturma sırasında soruşturma ile ilgili taraf olduğu ortaya çıkan jüri üyesinin jüri üyeliği düşer. Asil jüri üyelerinin sayısı 2'nin altına inerse, eksilen asil ve yedek üye sayısı kadar üyelik için belirtilen şartlarda yeni kura çekimi yapılır ve soruşturma tekrarlanır. Jüri oy birliği ile karar alır. Jüri soruşturmanın sonuçlanmasının ardından bir hafta içinde kararını açıklar. Karar verememesi  durumunda jüri kendini fesheder ve yapılacak kura çekimi ile oluşacak yeni jüri ile soruşturma tekrarlanır.  Soruşturma jürileri 2 kez karar alamama nedeni kendini feshederse soruşturma Denetleme Kurulu tarafından jüri olmadan yürütülür. Jüri, iddiaların yalnış olduğu kararına varırsa, Denetleme Kurulu soruşturmayı kapatır ancak; jüri iddiaların doğru olduğu kararına varırsa, Denetleme Kurulu ilgili üye veya üyelere uygun disiplin cezasını verir.
Görev ve yetkileri:
Madde 31:Jüri 2 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Jüri üyeleri soruşturmada tarafsız olacaklarına onurları üzerine yemin ederler. Tüm jüri üyeleri soruşturmanın yapıldığı tüm Denetleme Kurulu toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.
Jüri Sistemi:
Madde 32: Jüri, üyelerle ilgili disiplin soruşturmalarında soruşturma dilekçesinde belirtilen iddiaların doğru ya da yanlış olduğuna karar verir. Jüri üyeleri Denetleme Kurulu üyelerinin gözetiminde tüm üyelerin katılımına açık olan bir toplantıda etkin üyeler arasından çekilecek kura ile belirlenir. İlgili soruşturmada tarafsız olamayacağını düşünen etkin üye, soruşturma ile ilgili kura öncesinde kuraya katılmak istemediğini belirten gerekçeli dilekçesini Denetleme Kuruluna verir. Dilekçe kura öncesinde açıklanır. Jüri 2 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Jüri üyeleri soruşturmada tarafsız olacaklarına onurları üzerine yemin ederler. Tüm jüri üyeleri soruşturmanın yapıldığı tüm Denetleme Kurulu toplantılarına katılmakla yükümlüdürler. Soruşturmayı Denetleme Kurulu yürütür. Jüri soruşturmaya müdahale edemez. Bir toplantıya katılamayan asil üye, asil üyelikten yedek üyeliğe düşer ve tüm toplantılara katılan yedek üyeye öncelik verilmek üzere; her iki yedek üye de tüm toplantılara katılmışsa kurada belirlenen ilk yedek üye asil üye olarak toplantılara katılır. Bir toplantıya katılmayan yedek üyenin statüsü değişmez. Yedek veya asil bir üye ikinci defa ilgili soruşturmanın yapıldığı oturuma katılmazsa, etkin üyeliğini bir yıl süreyle kaybeder. Soruşturmada taraf olan etkin üyeler jüriye giremez. Soruşturma sırasında soruşturma ile ilgili taraf olduğu ortaya çıkan jüri üyesinin jüri üyeliği düşer. Asil jüri üyelerinin sayısı 2'nin altına inerse, eksilen asil ve yedek üye sayısı kadar üyelik için belirtilen şartlarda yeni kura çekimi yapılır ve soruşturma tekrarlanır. Jüri oy birliği ile karar alır. Jüri soruşturmanın sonuçlanmasının ardından bir hafta içinde kararını açıklar. Karar verememesi  durumunda jüri kendini fesheder ve yapılacak kura çekimi ile oluşacak yeni jüri ile soruşturma tekrarlanır.  Soruşturma jürileri 2 kez karar alamama nedeni kendini feshederse soruşturma Denetleme Kurulu tarafından jüri olmadan yürütülür. Jüri, iddiaların yanlış olduğu kararına varırsa, Denetleme Kurulu soruşturmayı kapatır ancak; jüri iddiaların doğru olduğu kararına varırsa, Denetleme Kurulu ilgili üye veya üyelere uygun disiplin cezasını verir.
G. Mali Kurul
Madde 33: Mali Kurul Genel Kurulda seçilen toplulukta en az bir yıl etkin üyelik yapmış üç üyeden oluşur. Mali Kurul topluluğun tüm mali hesaplarını incelemek amacıyla en az ayda bir toplanır ve mali denetim sonuçlarını duyurarak, arşivlenmek üzere Genel Sekretere iletir. Genel Kurula topluluğun tüm mali hesaplarının ve mali işlemlerinin tüzüğe ve bütçeye uygunluğu hakkında rapor sunar. Yürütme Kurulunun aldığı mali kararların tüzük ve bütçeye aykırı olduğu durumlarda ilgili eylem ya da işlem hakkında gerekçeli karar alarak Denetleme Kuruluna soruşturma çağrısında bulunur. Mali Kurulun karar alabilmesi için karar lehinde iki oy gerekir.
Madde 34: Mali Kurul üyeliğine adaylıklar Genel Kurulda divana yazılı olarak bildirilir. Mali Kurul üyeliklerinden ikisinin boşalması durumunda Olağanüstü Genel Kurulda boşalan üyelikler için seçim yapılır. Bir Etkin Üye Mali Kurulda en fazla iki akademik yıl görev alabilir.
H. Haftalık Toplantı
Madde 35: Öğrenimin devam ettiği süre içerisinde tüm üyelerin katılımına açık olarak gerçekleştirilen topluluğun genel toplantısıdır.
a) Haftalık toplantının toplanma zamanı, yeri ve gündemi YK tarafından topluluğa duyurulur.
b) Topluluğun genel işleyişi ile ilgili Yürütme Kuruluna tavsiyede bulunur.
c) Yürütme Kurulundan herhangi bir konuda bilgi istemek üzere sorulan sorular haftalık toplantıda YK tarafından yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır.
V. Diğer Hükümler
Topluluğun Tutacağı Defterler
Madde 36: Topluluk, aşağıdaki defterleri tutar.
a- Üye Kayıt Defteri
b- Karar Defteri
c-Gelen-Giden Evrak Defteri
d- Demirbaş Defteri
e- Mali Kayıt Defteri
Tüzük Değişikliği
Madde 37: Topluluk tüzüğü topluluk etkin üyelerinin 1/5'inin veya Genel Kurul hariç topluluk organlarından herhangi birinin yazılı önerisi ile Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulda görüşülerek toplantıya katılan etkin üyelerin 2/3 çoğunlukla alacakları karar ile değiştirilir. Değişiklik önergelerinin en az on gün önceden etkin üyelere gönderilmesi zorunludur.
Topluluğun Feshi:
Madde 38: Topluluğun feshine Genel Kurulda karar verilebilir. Fesih kararı etkin üyelerin 2/3'ünün onayı ile alınır. Fesih kararı beş gün içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir. Topluluğun feshi halinde mal varlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na devredilir.
VI. Uygulama ile İlgili:
İşbu tüzük Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girer.
 

 


 

GIDA FORUM

Gıda Mühendisliği Bölümü hakkında bilgiler,

Ödevler...,

Sunumlar...,

Slaytlar...,

ve daha birçok konuda yardım için tıklayın..

 


 


:: Tüm Hakları Saklıdır. ™  ®  Web Tasarım : Umut ONUR :: (İdeal Çözünürlük: "1024 x 768")